Politikas mērķis: sniegt finansiālu atbalstu personām, kuru darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu, kas var rasties jau pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas / Nolikums par izdienas pensijām

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2022)

Izdienas pensijas atvietojuma līmenis (%)

Nolikums par izdienas pensijām un citi speciālie normatīvie akti, kas nosaka izdienas pensiju piešķiršanas kārtību attiecīgajā nozarē

91,0

94,0

Valdības rīcības plāns

110.

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā1, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

66 624 001

69 366 720

77 152 886

84 488 457

94 952 736

-

-

-

-

-

20.02.00 Izdienas pensijas

55 727 994

58 486 059

66 736 792

73 910 206

84 063 633

-

-

-

-

-

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets2 (speciālais budžets)

10 972 526

10 972 813

10 515 871

10 692 186

11 019 962

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izdienas pensijas saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) (izmaksā no speciālā budžeta)

1 954

1 859

1 670

1 573

1 486

Izdienas pensijas saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) (izmaksā no pamatbudžeta)

8 855

9 311

9 717

10 290

10 845

Piezīmes.

1 Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 20.02.00 “Izdienas pensijas” izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu: 2020. gadā 76 519 euro apmērā, 2021. gadā 92 152 euro apmērā, 2022. gadā 99 777 euro apmērā, 2023. gadā 113 935 euro, 2024. gadā 130 859 euro apmērā. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Valsts sociālā apdrošināšana”.

2 Izdevumi izdienas pensijām.