Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt stacionāro ārstniecības iestāžu sniegto neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu apmaksu stacionārajās ārstniecības iestādēs.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto neatliekamās palīdzības pakalpojumu apmaksa stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

Neatliekamās hospitalizācijas (skaits)

-

255 100

248 000

248 000

248 000

Vidējais ārstēšanās ilgums (gultas dienu skaits uz vienu pacientu)

-

7,7

8,5

8,4

8,4

Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās sniedz neatliekamo stacionāro aprūpi, (skaits)

-

32

32

32

32

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

162 380 437

177 550 427

177 550 427

177 550 427

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

162 380 437

15 169 990

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

9,3

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

40 000

15 209 990

15 169 990

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

15 209 990

15 209 990

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu ārstniecības personām, tai skaitā piemaksu par nakts darbu un svētku dienām, kā arī pastāvīgu ārstniecības personu pieejamību neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļās (tai skaitā dzemdību palīdzības sniegšanā nepieciešamo speciālistu piesaistei) atbilstoši MK 30.08.17. rīkojuma Nr.461 2.punktam (MK 22.08.17. sēdes prot. Nr.40. 43.§. 13.punkts)

-

7 801 592

7 801 592

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri (dotācija valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai) atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40, 43.§ 10.punktam

-

4 478 308

4 478 308

Palielināti izdevumi saistībā ar 2017.gada 13.jūnijā izsludināto likumu “Grozījumi Ārstniecības likumā”, kas paredz sākot ar 2017.gada 1.jūliju pakāpeniski atteikties no Ārstniecības likuma 53.¹pantā paredzētā pagarinātā normālā darba laika ārstniecības personām (2017.gada 13.jūnijā izsludinātā likuma “Grozījumi Ārstniecības likumā” 2.pants, MK 20.06.17. sēdes prot.Nr.31 28.§. 2.1.apakšpunkts)

-

2 930 090

2 930 090

Vienreizēji pasākumi

40 000

-

-40 000

Samazināti izdevumi  SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”1.Torakālās ķirurģijas nodaļas paplašināšanai remontam 2017.gadam

20 000

-

-20 000

Samazināti izdevumi  SIA “Vidzemes slimnīca” Bērnu slimību nodaļas un Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas tehnoloģiskā aprīkojuma iegādei 2017.gadam

20 000

-

-20 000