Programmas mērķi:

veicināt Latvijas jaunatnes izpratni un iesaisti visaptverošā valsts aizsardzībā. Nodrošināt Jaunsardzē mūsdienām atbilstošu, jauno vispārējās izglītības saturu papildinošu un standartizētu mācību saturu, kā arī stiprināt un attīstīt uzsākto Valsts aizsardzības mācības priekšmetu (turpmāk – VAM). VAM ietvaros nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij.

Galvenās aktivitātes:

  1. VAM saturu īstenot četrās komponentēs: valstiskā audzināšana, līderības un saliedētības attīstīšana, valsts aizsardzības prasmju apguve, kā arī veselīga dzīves veida veicināšana un fiziskās sagatavotības uzturēšana, kas integrēta pārejās trijās komponentēs;
  2. līdz 2024.gadam ieviest valsts VAM priekšmetu kā obligātu mācību priekšmetu visās Latvijas vidējās izglītības iestādēs;
  3. pakāpeniski, līdz 2024.gadam, veikt skolu tīkla paplašināšanu, kurās tiek ieviests VAM;
  4. pilnveidot Jaunsardzē īstenoto interešu izglītības programmu, pastiprinātu uzmanību pievēršot jaunsargu līderības prasmju attīstībai;
  5. saglabāt Jaunsardzes kustības pieejamību visos Latvijas novados;
  6. nodrošināt jaunsargu instruktoru kvalifikācijas paaugstināšanu t.sk. augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanu, lai varētu pasniegt VAM izglītības iestādēs.

Programmas izpildītājs: Jaunsardzes centrs.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā

Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits)

7 729

8 000

8 000

8 000

8 000

Valsts aizsardzībā iesaistīto jauniešu (skaits) - 1 800 2 000 5 000 8 000

Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos  (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā) (skaits)

41 168

35 000

35 000

35 000

35 000

Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits)

5 259

12 000

8 000

8 000

8 000

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada   plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 269 017

7 709 102

7 016 805

7 265 349

8 842 149

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

440 085

-692 297

248 544

1 576 800

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,1

-9,0

3,5

21,7

Atlīdzība, euro

2 949 615

3 400 125

3 603 182

4 060 760

4 655 065

Vidējais amata vietu skaits gadā

 164

192

202

235

260

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 494

1 469

1 480

1 435

1 487

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 821

15 000

15 000

15 000

15 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 533 252

840 955

-692 297

t. sk.:

Citas izmaiņas

1 533 252

840 955

-692 297

Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārajam pasākumam “Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri” saskaņā ar MK 2019. gada 13. septembra sēdes protokola Nr. 41 1.§ 19. p.

-

998

998

Samazināti pašu ieņēmumi un izdevumi, jo turpmāk netiks izdots žurnāls “Tēvijas sargs”

3 047

-

-3 047

Izdevumu izmaiņas jaunsargu instruktoru apmācībām (MK 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola Nr. 19 36.§ 4. p.)

59 920

85 420

25 500

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokolu Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

12 716

-

-12 716

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 457 569

754 537

-703 032

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00. "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu finansējumu 10 jaunām amata vietām un ar tām saistīto materiāltehnisko līdzekļu iegādi saistībā ar jaunsargu instruktoru apmācībām, saskaņā ar MK 2019. gada 11. jūnija sēdes protokola Nr. 28 32.§

-

754 537

754 537

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu jaunatnes izglītošanu un profesionālās vidējās izglītības iestādes izveidi

160 082

-

-160 082

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai segtu izdevumus par telpu nomu Limbažos

23 986

-

-23 986

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 31.00.00 “Militārpersonu pensiju fonds”, lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi

853 161

-

-853 161

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu jaunatnes izglītošanu un profesionālās vidējās izglītības iestāde izveidi pamatojoties uz MK 2020. gada 5. jūnija rīkojumu Nr. 306 “Par konceptuālo ziņojumu “Par profesionālās  vidējās izglītības iestādes izveidi””

420 340

-

-420 340