Politikas mērķisnodrošināt būvniecības procesa kvalitāti, drošību un visu ieinteresēto pušu atbildību, mazināt administratīvo slogu būvniecībā, kā arī atbalstīt mājokļu pieejamību/ Valdības rīcības plāna uzdevumi

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība

Būvniecības apjoms faktiskās cenās, miljardi euro

Informatīvais ziņojums “Par prognozētām izmaiņām darba spēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē un to ietekmi uz tautsaimniecību”

2,18

2,67

(2020)

Dokumentu saskaņošana no būvniecības ieceres līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, dienu skaits

Latvijas Būvniecības nozares attīstības stratēģijā 2017.-2024.gadam

192

74

(2022)

Valdības rīcības plāns

26.1. 3), 49.1., 50.1., 52.1., 53.1., 53.2., 54.1., 54.2., 55.1., 50.1, 95.4., 96.1-4.

 

 

 

2018. gads (izpilde)

2019. gada plāns

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

8569213

9004635

6250796

6243832

6237792

78

81

83

83

83

20.00.00 Būvniecība

2457213

3695045

3750796

3743832

3737792

78

81

83

83

83

33.00.00 Ekonomikas attīstības programma (finansējuma daļa valsts galvojumu nodrošināšanai bankas aizdevumiem mājokļu iegādei)

6112000

5309590

2500000

2500000

2500000

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pārskatīti normatīvie akti, t.sk. pārstrādāti būvnormatīvi (skaits)

26

20

7

5

5

Ieviesta būvniecībā nodarbināto personu vienotā elektroniska reģistrēšanas sistēma (skaits)

-

1

x

x

x

Veiktas pārbaudes būvniecībā un būvju ekspluatācijā (skaits)

2045

2 030

2 030

2 030

2 030

Izsniegtās garantijas mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem (skaits)1

3 842

3 714

-2

-

-

Izpētītas konkrētas padomju laika sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (sēriju skaits)

x

x

1

1

1

Kvalitātes rādītāji

Dokumentu saskaņošana no būvniecības ieceres līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, (DoingBusiness pētījums), dienu skaits

192

-

-

-

74

Piezīmes.

1 Iepriekšējais nosaukums līdz 2019.gadam “Izsniegtās garantijas mājokļa iegādei (skaits)”

Šobrīd rādītājs turpmākajiem gadiem netiek plānots, jo nav paredzēts finansējums