Politikas mērķis: nodrošināt būvniecības procesa kvalitāti, drošību un visu ieinteresēto pušu atbildību, mazināt administratīvo slogu būvniecībā. Atbalstīt mājokļu pieejamību /Deklarācija par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Būvniecības apjomi (% pret IKP)

Latvijas Būvniecības nozares attīstības stratēģijā 2017.-2024.gadam

5,7

(2016)

6,9

(2020)

Ēnu ekonomikas īpatsvars būvniecības nozarē (% pret 2015.gadu)

Atbildīgo Ministru kabineta locekļu un būvniecības nozares pārstāvju sadarbības memorands

40

(2015)

20

(2020)

Valdības rīcības plāns

37.1., 56.1.,  92.1.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

7 516 781

8 114 709

642 894

687 330

687 330

63

65

78

78

78

20.00.00 Būvniecība

2 160 028

2 265 409

2 642 894

2 687 330

2 687 330

63

65

78

78

78

33.00.00 Ekonomikas attīstības programma (finansējuma daļa valsts galvojumu nodrošināšanai bankas aizdevumiem mājokļu iegādei vai būvniecībai 2018.,2019. un 2020.g.)

2 359 386

5 849 300

7 000 000

7 000 000

7 000 000

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

2 997 367

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pārskatīti normatīvie akti, t.sk. pārstrādāti būvnormatīvi  (skaits)

-

-

12

6

5

Ieviesta būvniecībā nodarbināto personu elektroniska reģistrēšanas sistēma (skaits)

-

-

1

-

-

Veiktas pārbaudes būvniecībā un būvju ekspluatācijā (skaits)

2 206

1 930

2 030

2 030

2 030

Izsniegtās garantijas mājokļa iegādei (skaits)) 1

2 956

3 500

5 062

5 062

5 062

Kvalitātes rādītāji

Doing Bussiness, būvatļaujas iegūšanas termiņš (dienas)

147

-

-

-

65

1 Iepriekšējais nosaukums līdz 2017.gadam “Atbalstītās ģimenes ar bērniem mājokļa iegādei (skaits)”