Politikas mērķis: nodrošināt būvniecības procesa kvalitāti, drošību un visu ieinteresēto pušu atbildību, mazināt administratīvo slogu būvniecībā. Atbalstīt mājokļu pieejamību /Deklarācija par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2019)

Būvniecības apjoma pieaugums (% pret 2015.gadu)

-

100

120

Ēnu ekonomikas īpatsvars būvniecības nozarē (% pret 2015.gadu)

-

40

20

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 214 436

7 392 319

8 114 709

5 262 840

5 321 765

63

63

65

65

65

20.00.00 Būvniecība

1 577 579

1 892 319

2 265 409

2 262 840

2 321 765

63

63

65

65

65

33.00.00 Ekonomikas attīstības programma

2 636 857

5 500 000

5 849 300

3 000 000

3 000 000

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izstrādāti tipveida būvniecības pakalpojumu līgumi (skaits)

-

-

5

-

-

Pārskatīti normatīvie akti, lai mazinātu administratīvo slogu un precīzi noteiktu atbildību būvniecības procesā iesaistītajām pusēm (skaits)

-

-

5

6

8

Ieviesta būvkomersantu klasifikācija (skaits)

-

-

1

-

-

Ieviesta būvniecībā nodarbināto personu elektroniska reģistrēšanas sistēma (skaits)

-

-

-

1

-

 

Veiktas pārbaudes būvniecībā un būvju ekspluatācijā (skaits)

2 186

1 867

1 930

1 990

2 050

Atbalstītās ģimenes ar bērniem mājokļa iegādei (skaits)

1 272

2 909

3 500

1 800

1 800

Kvalitātes rādītāji

Doing Bussiness, būvatļaujas iegūšanas termiņš (dienas)

-

165

-

-

65