Politikas mērķis: veidot finanšu tirgus sektora politiku, kas nodrošina Latvijas tautsaimniecības attīstību un finanšu sektora sniegto pakalpojumu pieejamību / Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2019)

Palielināts rezidentu mājsaimniecību un uzņēmumu kredītportfelis (% no IKP)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

-4,59

3,4

Paplašināta kapitāla instrumentu pieejamība Latvijas rezidentu ne-finanšu uzņēmumiem un investīciju iespējas institucionālajiem un privātajiem investoriem (% no IKP)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

-0,57

0,73

Valdības deklarācijas uzdevumi

27, 28

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

925 726

1 060 458

1 447 645

1 149 515

1 149 443

25

24,1

26

26

26

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

38 351

32 034

32 034

32 034

32 034

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

887 375

1 028 424

1 415 611

1 117 481

1 117 409

25

24,1

26

26

26

Citi ieguldījumi

Resursu apjoms, kas ieguldīts AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (euro)

81 944 933

81 944 933

81 944 933

81 944 933

81 944 933

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izstrādātie likumprojekti (skaits)

-

-

38

-

-

Pārvaldīto starptautisko finanšu institūciju kapitāla daļu apjoms (milj. euro)

995

996

2 916

-

-

Ieviesti pasākumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas efektivitātes paaugstināšanai, (skaits)

-

-

7

-

-