Politikas mērķis:

  1. Efektīva finanšu instrumentu valsts atbalsta programmu ieviešana tirgus nepilnību risināšanai;
  2. Stiprināta Latvijas, kā starptautisko finanšu institūciju kapitāla daļu turētājas, loma/Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Palielināts rezidentu mājsaimniecību un uzņēmumu kredītportfelis (% no IKP)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

-

6

Paplašināta kapitāla instrumentu pieejamība Latvijas rezidentu ne-finanšu uzņēmumiem un investīciju iespējas institucionālajiem un privātajiem investoriem (% no IKP)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

-

1,5

Valdības rīcības plāns

49.1., 51.1, 54.1.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 039 913

958 409

1 060 458

1 045 862

1 045 834

24,1

24,3

24,1

24,1

24,1

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

37 481

32 034

32 034

32 034

32 034

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

1 002 432

926 375

1 028 424

1 013 828

1 013 800

24,1

24,3

24,1

24,1

24,1

Citi ieguldījumi

Resursu apjoms, kas ieguldīts AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (euro)

81 944 933

81 944 933

81 944 933

81 944 933

81 944 933

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Finanšu instrumentu valsts atbalsta programmu portfelis tirgus nepilnību risināšanai (milj. euro)

-

433,6

522,63

611,66

611,66

Latvijai sniegto Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Finanšu tirgu komitejas un Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas rekomendāciju izpilde (rekomendāciju skaits)

-

-

2

2

2

Pārvaldīto starptautisko finanšu institūciju kapitāla daļu apjoms (milj. euro ekvivalentā)

-

955

996

966

966