Politikas mērķis: stiprināt nacionālo identitāti, veicināt sabiedrības saliedētību, attīstīt pilsonisko sabiedrību un īstenot mediju politiku / Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.–2018.gadam (turpmāk – NIPSIPP) un Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.–2020.gadam un to īstenošanas plāns (projekti) (turpmāk – MPP)

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2014)

Plānotā vērtība    

NVO uz 1000 iedzīvotājiem Latvijā (skaits)

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.-2018.gadam

7,8

9,0

(2018)

Lepnums par piederību Latvijas iedzīvotājiem (%) [322]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

62

70

(2020)

Iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības indekss [323]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

10

19

(2020)

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

4 255 812

2 892 189

3 917 517

2 521 290

2 437 766

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

-

-

-

-

-

22.10.00  Sabiedrības saliedētības pasākumi

1 102 069

1 131 808

2 008 100

1 173 048

1 173 048

-

-

-

-

-

22.13.00  Mediju politikas īstenošana

-

1 270 248

1 475 218

1 264 718

1 264 718

-

-

-

-

-

70.02.00  Atmaksas Eiropas Komisijas programmas “Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.-2013.gadam” īstenošanai

2 369 467

75 210

-

-

-

-

-

-

-

-

70.08.00  Eiropas Komisijas programmas "Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programma 2007.-2013.gadam" īstenošanai

28 413

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00  Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējums integrācijas jomā

755 863

414 923

434 199

83 524

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pasākumi, kas vērsti uz pilsoniskās sabiedrības attīstību (skaits)

10

9

1

1

1

Reģionos un Latvijas NVO programmā atbalstīti NVO projekti (skaits)

-

80

159

80

80

Diasporas skolas, kas piedalījušās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija” (skaits)

-

40

40

-

 -

Identitātes un piederības stiprināšanas pasākumos (vairākpaaudžu saietos 3x3) piedalījušies diasporas latvieši un Latvijas latvieši (skaits)

-

900

900

-

 -

Īstenoti mediju projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai mediju atbalsta programmu ietvaros (skaits)

-

-

47

47

47

Medijpratībā izglītoti medijpratības mentori -bibliotekāri un pedagogi (kopskaits)

-

80

80

80

80

Kvalitātes rādītāji

Iedzīvotāju savstarpējās uzticības īpatsvars (%)

51

56

58

60

62

Sabiedrības neiecietība pret citu tautību pārstāvjiem (%)

68

50

67

66

65