Politikas mērķis: sniegt materiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām Valsts sociālo pabalstu likums

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība (2020)

Pensijas vecuma valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju īpatsvars virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitā (noteikto vecumu sasniegušo un uzskaitē esošo pabalstu saņēmēju skaits pret virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu gada beigās),( %)

Valsts sociālo pabalstu likums

0,3

(2018)

0,4

 

Nabadzības riska indekss mājsaimniecībās, kurās viens pieaugušais audzina vismaz vienu bērnu, (%) [265]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020. gadam

32,6

(2017)

30,0

 

Nabadzības riska indekss mājsaimniecībām, ko veido 2 pieaugušie un 3 un vairāk apgādībā esoši bērni, (%)[266]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020. gadam

20,7

(2017)

27,0

 

Valdības rīcības plāns

109., 110., 111., 112.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā1euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

280728 513

294817 193

299 676 944

302 581 868

303 621 769

-

-

-

-

-

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti

282110 124

296234 013

301 159 500

304 074 984

305 114 885

-

-

-

-

-

20.04.00 Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti

63 912

73 056

73 056

73 056

73 056

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums2

44 353

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ģimenes valsts pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

340 050

351 838

349 786

351 355

352 524

Bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

39 968

39 283

36 395

36 479

36 479

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

19 121

19 582

20 055

20 539

20 694

Pabalsta personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

15 242

15 932

16 250

16 567

16 567

Piezīmes.

Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu: 2018.gadā un 2019.gadā ik gadu 1489876euro apmērā, 2020.gadā 1555612 euro apmērā, 2021.-2022.gadā ik gadu 1566172 euro apmērā. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Valsts sociālā apdrošināšana”.

Pabalsts 2018.gadā dzimušo trīnīšu ģimenēm.