Politikas mērķis: sniegt materiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām/Valsts sociālo pabalstu likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība

Pensijas vecuma valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju īpatsvars virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitā (noteikto vecumu sasniegušo un uzskaitē esošo pabalstu saņēmēju skaits pret virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu gada beigās),( %)

Valsts sociālo pabalstu likums

0,3

0,4

(2019)

Nabadzības riska indekss mājsaimniecībās, kurās viens pieaugušais audzina vismaz vienu bērnu, (%) [265]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020. gadam

32,6

30,0

(2020)

Nabadzības riska indekss mājsaimniecībām, ko veido 2 pieaugušie un 3 un vairāk apgādībā esoši bērni, (%)[266]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020. gadam

20,7

27,0

(2020)

Valdības deklarācija

109., 110., 111., 112.punkts

 

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā9euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

249 757 137

290 629 195

294 817 193

300 330 141

303 163 112

-

-

-

-

-

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti

251 066 776

291 891 389

296 234 013

301 746 961

304 579 932

-

-

-

-

-

20.04.00 Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti

158 060

227 682

73 056

73 056

73 056

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums10

22 177

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ģimenes valsts pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

319 851

348 63811

351 838

353 609

356 318

Bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

41 650

42 399

39 283

38 927

38 927

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

18 659

19 689

19 582

20 055

20 539

Pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, saņēmēji (skaits vidēji mēnesī) 12

15 129

16 180

15 932

16 250

16 567

9Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu: 2017.gadā un turpmāk ik gadu 1 489 876 euro apmērā. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Valsts sociālā apdrošināšana”.

10Pabalsts 2017.gadā dzimušo trīnīšu ģimenēm.

11 Rezultatīvais rādītājs precizēts saistībā ar ģimenes valsts pabalsta saņēmēju loka paplašināšanu, paredzot tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu par bērniem vecumā līdz 20 gadiem, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā, vai arī kurš atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju, atbilstoši grozījumiem Valsts sociālo pabalstu likumā.

12 Rādītāja nosaukums redakcionāli precizēts (būtība nemainās)