Politikas mērķis: sniegt materiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām/Valsts sociālo pabalstu likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pensijas vecuma valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju īpatsvars virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitā (noteikto vecumu sasniegušo un uzskaitē esošo pabalstu saņēmēju skaits pret virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu gada sākumā),( %)

Valsts sociālo pabalstu likums

0,12

(2016)

0,4

(2018)

Nabadzības riska indekss mājsaimniecībās, kurās viens pieaugušais audzina vismaz vienu bērnu, (%) [265]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

34,4

(2015)

30,0

(2020)

Nabadzības riska indekss mājsaimniecībām, ko veido 2 pieaugušie un 3 un vairāk apgādībā esoši bērni, (%)[266]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

25,5

(2015)

27,0

(2020)

Valdības rīcības plāns

94., 101.punkts

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā1euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

239 797 874

257 856 311

290 629 195

300 247 197

300 247 197

-

-

-

-

-

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti

241 265 573

259 346 187

291 891 389

301 664 017

301 664 017

-

-

-

-

-

20.04.00 Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti

-

-

227 682

73 056

73 056

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums2

22 177

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ģimenes valsts pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

317 835

324 147

327 129

330 329

330 329

Bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

40 527

42 262

42 399

43 652

43 652

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

18 063

19 890

19 689

20 457

20 457

Pabalsta personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

14 468

15 402

16 180

17 071

17 071

                1Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu: 2016.gadā un turpmāk ik gadu 1 489 876 euro apmērā. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas „Valsts sociālā apdrošināšana”.

2Pabalsts 2016.gadā dzimušo trīnīšu ģimenēm.