Politikas mērķis:
sniegt materiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām
/ Valsts sociālo pabalstu likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pensijas vecuma valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju īpatsvars virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitā (noteikto vecumu sasniegušo un uzskaitē esošo pabalstu saņēmēju skaits pret virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu gada beigās), (%)

Valsts sociālo pabalstu likums

0,4

 (2019)

 

 0,5

(2021)

 

Nabadzības riska indekss ģimenēm, kurās bērnus audzina viens pieaugušais (%) [97]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. - 2027. gadam

26,2 (2018)

26,0

(2024)

Nabadzības riska indekss mājsaimniecībām, ko veido divi pieaugušie un trīs un vairāk apgādībā esoši bērni (%) [98]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. - 2027. gadam

 

16,7 (2018)

15,5

(2024)

Valdības rīcības plāns

109., 110., 111., 112.

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā1, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

287 555 123

299 676 944

313 737 481

318 012 946

319 481 479

-

-

-

-

-

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti

289 000 602

301 159 500

315 896 143

319 872 626

321 176 149

-

-

-

-

-

20.04.00 Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti

33 309

73 056

44 412

49 964

55 516

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums2

11 088

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ģimenes valsts pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

345 024

349 786

351 355

352 524

352 524

Bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

37 480

36 395

35 985

35 787

35 787

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

19 358

20 055

20 239

20 481

20 718

Pabalsta personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

15 357

16 250

16 567

16 567

16 567

Piezīmes.
1 Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu: 2019. gadā 1 489 876 euro apmērā, 2020. gadā ik gadu 1 555 612 euro apmērā, 2021. gadā 2 203 074 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 1 654 959 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 548 115 euro apmērā), 2022. gadā 1 909 644 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 1 654 959 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 254 685 euro apmērā), 2023. gadā 1 750 186 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 1 654 959 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 95 227 euro apmērā). Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Valsts sociālā apdrošināšana”.
2 Pabalsts 2019. gadā dzimušo trīnīšu ģimenēm.