Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot valstī sabiedrības veselības politiku epidemioloģiskās drošības un slimību profilakses jomās.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus un labākajai starptautiskajai praksei atbilstošus priekšlikumus veselības aprūpes un sabiedrības veselības politikas veidošanai un sniegt priekšlikumus par šīs politikas prioritātēm;
  2. veikt neinfekcijas slimību uzraudzību, kā arī izvērtēt faktorus, kuri var ietekmēt iedzīvotāju veselību;
  3. veikt infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību un monitoringu;
  4. organizēt infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām;
  5. organizēt neinfekciju slimību profilakses un izplatības mazināšanas pasākumus;
  6. koordinēt un pārraudzīt politikas plānošanas dokumentu izpildi epidemioloģiskās drošības jomā;
  7. iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistikas informāciju;
  8. veikt sabiedrības veselības monitoringu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta infekcijas slimību perēkļu epidemioloģiskā uzraudzība

Infekcijas sli­mību gadījumu un uzlies­mo­jumu epidemiolo­ģiskā izmeklēšana un pret­epidē­mijas pasā­ku­mu organizēšana infekcijas slimību perēkļos, (infekcijas slimību gadījumu skaits)

14 657

18 000

15 000

15 000

15 000

Infekcijas sli­mību gadījumu un uzlies­mo­jumu epidemiolo­ģiskā izmeklē­šana un pretepidēmi­jas pasākumu organizē­šana infek­ci­jas slimību perēkļos (infekcijas slimību gadījumu īpatsvars,%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Nodrošināta veselības aprūpes statistikas pārskatu sagatavošana

Sagatavotie statistikas pārskati (skaits)

30

30

30

22

22

Nodrošināts sabiedrības veselības monitorings

Sabiedrības veselības monitoringa ziņojumi (skaits)

7

7

7

7

7

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 182 153

3 262 045

3 347 749

3 347 749

3 347 749

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

79 892

85 704

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

2,5

2,6

-

-

Atlīdzība, euro

2 237 725

2 262 488

2 339 333

2 339 333

2 339 333

Vidējais amata vietu skaits gadā*

156

154

156

156

156

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 195,4

1 224,3

1 249,6

1 249,6

1 249,6

* 2018.-2020.gadam ik gadu palielināts amata vietu skaits par 2 amata vietām, tai skaitā samazinātas amata vietas pārdalot uz apakšprogrammu 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” un 4 amata vietas,  tās pārdalot no apakšprogrammas 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”, tādējādi nepalielinot nozares kopējo amata vietu skaitu.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
Pasākums Samazinājums Samazinājums Samazinājums

Izdevumi - kopā

5 817

91 521

85 704

t. sk.:

Strukturālas izmaiņas

-

82 716

82 716

Palielināti izdevumi Slimību profilakses un kontroles centram, pārņemot mobilās zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu no VSIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”,atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.marta rīkojumam Nr.121 un MK sēdes prot. Nr.12, 28.§., finansējumu pārdalot no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta  apakšprogrammas 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”(izveidojot 4 jaunas amata vietas, tās pārdalot no apakšprogrammas 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”)

-

82 716

82 716

Citas izmaiņas

5 817

8 805

-5 817

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40, 43.§ 8.punktam

-

8 805

8 805

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

5 817

-

-5 817

Samazināti izdevumi Slimību profilakses un kontroles centram, veselības aprūpes reformas un funkciju pārskatīšanas ietvaros pārceļot līdzekļus uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu padotības iestāžu budžeta uzraudzību un veiktu padziļinātu finanšu kontroli un efektīvu budžeta izlietojuma pārraudzību, kā arī ārstniecības procesa kvalitātes kritēriju pārraudzību

5 817

-

-5 817