Politikas mērķis: nodrošināt drošas, daudzveidīgas, labas kvalitātes preces un pakalpojumus godīgas konkurences apstākļos /Ekonomikas ministrijas darbības stratēģija

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2013)

Plānotā vērtība (2020)

Patērētāju aizsardzības indekss

Ekonomikas ministrijas darbības stratēģija

59

61

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

3 395 634

3 457 237

4 106 677

4 106 677

4 106 677

137

141

147

147

147

26.01.00 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

1 771 405

1 952 913

2 383 111

2 383 111

2 383 111

90

92

96

96

96

26.02.00 Konkurences politikas ieviešana

1 086 382

1 070 941

1 276 779

1 276 779

1 276 779

47

49

51

51

51

26.04.00 Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana

442 487

433 383

446 787

446 787

446 787

-

-

-

-

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par finansējumu projektiem un pasākumiem Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 2015.gadā

19 442

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.20.00 Projekti un pasākumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 2015.gadā

75 918

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Īstenoti projekti patērētāju ekonomisko interešu aizsardzībai, preču vai pakalpojumu drošuma un atbilstības uzlabošanai, bīstamo iekārtu un valsts metroloģiskajai uzraudzībai (skaits)

21

19

19

19

19

Izskatītas sūdzības, sniegtas konsultācijas un risināti strīdi patērētāju tiesību jomā (skaits)

39 190

37 050

37 000

37 000

37 000

Pasākumi konkurenci ierobežojošo darbību nepieļaušanai un pārtraukšanai konkrētajos preču tirgos (skaits)

55

49

46

43

43

Atzinumi un pasākumi par konkurences politiku un kultūru (skaits)

114

106

106

106

106

Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju statusa uzturēšana (skaits / notificēto institūciju skaits)

280/ 23

283/ 23

288/ 23

293/ 23

298/ 23

Standartizācijas informācijas sistēmā reģistrētie lietotāji (skaits)

1 480

1700

1 850

2 000

2 100

Kvalitātes rādītāji

Sabiedrības ieguvums no konkurences politikas īstenošanas (milj. euro1)

51

20

20

20

20

Akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas, kurās uzraudzības iestādes konstatējušas neatbilstības (skaits)

9

7

7

7

7

1sabiedrības ieguvums tiek rēķināts vērtējot ar Konkurences padomes lēmumiem novērstā un nepieļautā kaitējuma finansiālo ietekmi. 2015.gada rādītājs ir ļoti augsts, ņemot vērā atklātās karteļa lietas ar daudzām epizodēm un iesaistītajiem pārkāpējiem