Politikas mērķis: nodrošināt drošu, noteiktām būtiskajām prasībām atbilstošu, preču un pakalpojumu pieejamību  Latvijas tirgū t.sk. digitālajā vidē/ Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2022)

Plānotā vērtība (2023)

Būtisko neatbilstību īpatsvars preču un pakalpojumu uzraudzībā (%)

 Nacionālā tirgus uzraudzības stratēģija 2022. 2026.gadam

12

20

Valdības deklarācija

9., 153., 158., 260., 303.

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

3 693 775

4 344 213

4 695 312

3 732 216

3 732 216

109

109

109

109

109

26.01.00 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

3 307 298

3 957 736

4 308 835

3 345 739

3 345 739

109

109

109

109

109

26.04.00 Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana

386 477

386 477

386 477

386 477

386 477

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izskatīti patērētāju iesniegumi un sūdzības, sniegtas konsultācijas patērētājiem un komersantiem (skaits)

36 168

38 000

38 000

36 800

36 800

Subjektu ziņošanas intensitātes pieaugums par NILLTPF aizdomīgiem darījumiem gadā (%)

-

-

20

20

20

Alternatīvi risināti patērētāju un komersantu strīdi (skaits)

192

150

150

150

150

Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūcijas (skaits)

309

298

298

298

298

Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā notificētas institūcijas (skaits)

24

23

23

23

23

Standartizācijas informācijas sistēmā reģistrētie lietotāji (skaits)

2 478

2 100

2 100

2 100

2 100