Politikas mērķis: paaugstināt iedzīvotāju apmierinātību, nodrošinot drošas, daudzveidīgas, labas kvalitātes preces un pakalpojumus godīgas konkurences apstākļos / Valdības rīcības plāna uzdevumi

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2022)

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam [307]

17

16

Valdības rīcības plāns

20.2., 33.1., 33.2., 33.3., 47.1. un 237.2.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 588 054

4 540 942

6 188 983

6 217 955

6 303 379

153

153

165

165

165

26.01.00 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

2 802 080

2 849 981

3 659 367

3 652 037

3 652 037

103

103

109

109

109

26.02.00 Konkurences politikas ieviešana

1 399 497

1 304 484

2 143 139

2 179 441

2 264 865

50

50

56

56

56

26.04.00 Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana

386 477

386 477

386 477

386 477

386 477

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izskatīti patērētāju iesniegumi un sūdzības, sniegtas konsultācijas patērētājiem un komersantiem (skaits)1

38 984

36 800

38 000

38 000

38 000

Alternatīvi risināti patērētāju un komersantu strīdi (skaits)

133

150

150

150

150

Iespējamo pārkāpumu lietu izmeklēšanas (skaits)

-

-

25

25

25

Augstas prioritātes tirgu izpētes (skaits)

-

-

10

11

12

Pasākumi konkurences neitralitātes nodrošināšanai (skaits)

-

-

4

8

8

Tirgus dalībnieku plānoto apvienošanās seku ietekmes izvērtēšana uz konkurējošo vidi (skaits)

-

-

16

16

16

Izpētes konkurences situāciju tirgos par tirgus dalībnieku plānoto apvienošanās ietekmi (skaits)

-

-

6

6

6

Konkurences padomes publikācijas un pasākumi (skaits)

43

34

45

45

45

Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūcijas (skaits)2

323

293

298

298

298

Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā notificētas institūcijas (skaits)3

25

23

23

23

23

Standartizācijas informācijas sistēmā reģistrētie lietotāji (skaits)

2 384

2 100

2 100

2 100

2 100

Kvalitātes rādītāji

Sabiedrības ieguvums no konkurences politikas īstenošanas (milj. euro)

24,8

20

23

23

23

Uzņēmēju pozitīvs vērtējums par Konkurences padomes darbību (%)4

-5

85

-5

85

-5

Piezīmes.
1Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Izskatītas sūdzības, sniegtas konsultācijas patērētāju un komersantu tiesību jomā (skaits)”
2Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Nodrošināta Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju statusa uzturēšana (skaits/ notificēto institūciju skaits)”.
3Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Nodrošināta Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju statusa uzturēšana (skaits/ notificēto institūciju skaits)”.
4Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Uzņēmēju pozitīvs vērtējums par Konkurences padomes darbību (aptaujā sniegto atbilžu uz attiecīgo jautājumu “pozitīvi” un “drīzāk pozitīvi” īpatsvars, %)”.
5Uzņēmēju aptauja tiek veikta reizi divos gados, tāpēc rādītāji plānoti 2020. un 2022. gadam.