Politikas mērķis: nodrošināt uz panākumiem vērstu profesionālo kultūrizglītību / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2014)

Plānotā vērtība (2020)

Grādu vai kvalifikāciju ieguvuši studenti kultūras, mākslas un mūzikas augstskolās un koledžā (skaits)

Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

538

538

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījums

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

40 821 920

40 711 883

49 476 527

49 318 727

49 107 618

508

501

509

504

501

20.00.00 Kultūrizglītība

40 508 745

40 686 255

49 401 213

49 263 346

49 107 618

492

501

501

501

501

70.07.00 Eiropas Savienības Rīcības programma mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam un Eiropas Savienības augstākās izglītības sadarbības programmas Tempus un Erasmus Mundus

100 734

-

-

-

-

8

-

-

-

-

70.11.00 Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos

70 611

-

-

-

-

5

-

-

-

-

70.15.00 Eiropas Savienības programmas  Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

141 830

25 628

75 314

55 381

-

3

-

8

3

-

Citi ieguldījumi

KM padotībā esošas kultūrizglītības iestādes (skaits)

17

15

15

15

15

No valsts budžeta dotācijas apmaksātās pedagoģiskās likmes pašvaldību izglītības iestādēs profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmās (skaits)

2 016

2 009

1 535

1 535

1 535

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Audzēkņi kultūrizglītības augstskolās un koledžās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

1,18

1,2

1,22

1,25

1,25

Audzēkņi profesionālās ievirzes un profesionālās kultūrizglītības programmās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

15,2

15,3

15,5

15,5

15,5