Politikas mērķis:
Nodrošināt uz panākumiem vērstu profesionālo kultūrizglītību /
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība     (2018./2019.)

Plānotā vērtība     (2024)

Skolēnu proporcija vispārējā un profesionālajā izglītībā vidējās izglītības pakāpē [165]

Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

61,14/ 38,86

55/45

Valdības rīcības plāns

152.

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

53 939 989

56 261 556

60 961 528

60 735 128

60 720 205

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

420,6

421,9

418,1

416,4

416

20.00.00  Kultūrizglītība

53 271 958

56 060 178

60 855 919

60 720 205

60 720 205

413

416

416

416

416

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

92 531

87 284

-

-

-

4,9

4,3

-

-

-

70.21.00  Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanu (2014-2020)

11 088

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.15.00  Eiropas Savienības programmas  Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

564 412

114 094

105 609

14 923

-

2,7

1,6

2,1

0,4

-

Citi ieguldījumi

Kultūras ministrijas padotībā esošās kultūrizglītības iestādes (skaits)

13

13

13

13

13

No valsts budžeta dotācijas apmaksātās pedagoģiskās likmes pašvaldību izglītības iestādēs profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmās (skaits)

1 537

1 542

1 542

1  542

1 542

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Audzēkņi kultūrizglītības augstskolās un koledžās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

1,23

1,22

1,22

1,22

1,22

Audzēkņi profesionālās ievirzes un profesionālās kultūrizglītības programmās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

15,79

15,5

15,5

15,5

15,5