Politikas mērķis: Talantu ataudze un kultūras darbinieku profesionālā izaugsme / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam; Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam „Kultūrvalsts”1

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Skolēnu proporcija vispārējā un profesionālajā izglītībā vidējās izglītības pakāpē (%) [165]

Nacionālais attīstības plāns 2021.– 2027. gadam

61,14/ 38,86

(2018./2019.)

55/45 (2024)

Profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmu audzēkņu attiecība pret izglītojamo skaitu vispārējās izglītības pamatizglītības programmās (%)[RR12.]

Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.– 2027. gadam „Kultūrvalsts”1

15,2

(2020)

15,2

(2024)

Valdības rīcības plāns

152.

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

56 475 849

60 961 528

63 534 744

65 595 903

65 589 955

371

418,1

380,5

378,7

378,5

20.00.00 Kultūrizglītība

56 247 965

60 855 919

63 455 924

65 563 361

65 563 361

368,5

416

378,5

378,5

378,5

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

87 359

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

140 525

105 609

78 820

32 542

26 594

2,5

2,1

2

0,2

-

Citi ieguldījumi

Kultūras ministrijas padotībā esošās kultūrizglītības iestādes (skaits)

13

13

13

13

13

No valsts budžeta dotācijas apmaksātās pedagoģiskās likmes pašvaldību izglītības iestādēs profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmās (skaits)

1 566

1 542

1 542

1 542

1 542

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Audzēkņi kultūrizglītības augstskolās un koledžās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

1,25

1,22

1,24

1,25

1,25

Audzēkņi profesionālās ievirzes un profesionālās kultūrizglītības programmās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

15,6

15,5

15,5

15,5

15,5

Piezīmes.

1 Mērķis un rādītāji ir iekļauti politikas plānošanas dokumentā, kas vēl nav apstiprināts.