Darbības mērķis: nodrošināti maksājumi atbilstoši Latvijas Republikas uzņemtajām saistībām

  2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

264 275 209

272 667 450

319 777 450

338 807 450

356 107 450

41.01.00 Iemaksas ES budžetā

263 959 016

272 560 000

319 670 000

338 700 000

356 000 000

41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

316 193

107 450

107 450

107 450

107 450

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

45 213 000

963 000

2 624 250

2 868 453

2 828 453

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos (% no kopējā maksājumu skaita)

100

100

100

100

100