Darbības mērķis:
Nodrošināti maksājumi atbilstoši Latvijas Republikas uzņemtajām saistībām

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

287 473 461

319 777 450

356 077 450

364 937 450

373 307 450

41.01.00 Iemaksas Eiropas Savienības budžetā

287 376 213

319 670 000

355 970 000

364 830 000

373 200 000

41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

97 248

107 450

107 450

107 450

107 450

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

963 000

2 624 250

432 049 431

4 693 453

4 643 453

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un EK iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos  no kopējā maksājumu skaita (%)

100

100

100

100

100