Darbības mērķis: nodrošināti maksājumi atbilstoši Latvijas Republikas uzņemtajām saistībām

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

320 772 059

356 077 450

373 867 450

362 937 450

368 957 450

41.01.00 Iemaksas Eiropas Savienības budžetā

320 673 784

355 970 000

373 760 000

362 830 000

368 850 000

41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

98 275

107 450

107 450

107 450

107 450

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

2 441 741

432 049 431

10 663 453

4 643 453

2 568 453

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un EK iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos  no kopējā maksājumu skaita (%)

100

100

100

100

100