Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību / LatvijasNacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Kravu apgrozījums Latvijas lielajās ostās (Rīga, Ventspils, Liepāja) (milj. t gadā)

LatvijasNacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam [149]

66,2

116

Valdības rīcības plāns

46.2.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

397 429

1460 681

1 142 000

1 142 000

407 220

2

4

2

1

1

05.00.00 Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana

192 805

407 220

407 220

407 220

407 220

1

1

1

1

1

62.13.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases publiskās pārvaldes projekti (2014-2020)

204 624

1053 461

734 780

-

-

1

3

1

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)

579

568

600

600

600

Kvalitātes rādītāji

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbības pieejamība (%)

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6