Darbības mērķis: nodrošināt maksājumus atbilstoši Latvijas Republikas uzņemtajām saistībām

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

223 422 572

282 203 250

272 667 450

319 777 450

338 807 450

41.01.00 Iemaksas EK budžetā

223 325 907

282 100 000

272 560 000

319 670 000

338 700 000

41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

96 665

103 250

107 450

107 450

107 450

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

46 644 691

45 213 000

963 000

2 576 933

2 516 933

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos (% no kopējā maksājumu skaita)

100

100

100

100

100