Darbības mērķis: nodrošināt maksājumus atbilstoši Latvijas Republikas uzņemtajām saistībām

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

258 119 156

289 901 500

282 203 250

322 603 250

338 803 250

41.01.00 Iemaksas EK budžetā

258 001 250

289 800 000

282 100 000

322 500 000

338 700 000

41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

117 906

101 500

103 250

103 250

103 250

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

46 591 673

46 644 692

45 213 000

963 000

830 000

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos (% no kopējā maksājumu skaita)

100

100

100

100

100