Politikas mērķis: uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti veidojot jauniešiem atbalstošu un iekļaujošu vidi, atbalstot viņu iniciatīvas un līdzdalību, kā arī stiprinot jauniešu uzņēmīgumu, veselīgu dzīvesveidu / Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pašvaldību īpatsvars, kurās vienlaikus darbojas jauniešu centrs, jauniešu dome un jaunatnes konsultatīvā komisija (%)

Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam

  13                  (2017)

40          (2020)

Jauniešu īpatsvars jaunatnes organizācijās (%)

Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam

21,9         (2018)

17              (2020)

Jauniešu īpatsvars, kuri uzskata, ka viņiem ir lielas vai visas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu pašvaldību līmenī (%)

Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam

12 (2018)

30 (2020)

Pašvaldību skaits, kurās ir jaunatnes lietu speciālists vai persona, kura veic darbu ar jaunatni

Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam

109 (2018)

119 (2020)

Valdības rīcības plāns

Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 134. punktu.

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

5 308 194

5 671 610

6 304 757

4 378 410

332 484

35

31

35

35

2

21.00.00 Jaunatnes politikas valsts programma

586 935

720 684

544 852

332 484

332 484

2

2

2

2

2

70.10.00 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

1 188 333

1 699 904

1 716 315

1 444 904

-

31

29

33

33

-

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

3 119 521

3 251 022

4 043 590

2 601 022

-

-

-

-

-

-

72.06.00 Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai

413 405

-

-

-

-

2

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Projekti (atbalsts darba ar jaunatni īstenošanai pašvaldībās) (skaits)

24

40

30

35

35

Jauniešu organizācijas un to iniciatīvas 

(jauniešu līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē) (skaits)

10

15

12

15

15

Jauniešu mērķauditorijai paredzētās interneta platformas uzturēšana un informācijas aktualizēšana (skaits)

1

1

1

1

1

Situācijas monitorings, izpēte un analīze jaunatnes politikas jomā (skaits)

1

-

1

1

1

ES programmā Erasmus+  iesniegti atklāta konkursa projekti jaunatnes jomā (skaits)

419

300

-

-

-

Nodrošināta programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” administrēšana (programmā ”Erasmus+: Jaunatne darbībā” iesniegto projektu skaits)

-

-

250

 

270

 

-

ES programmā Erasmus+  un Eiropas Solidaritātes korpuss iesniegtie projekti (skaits)

-

-

210

-

-

Erasmus+ programmas un citu ārvalstu finansēto programmu ietvaros jaunatnes un izglītības jomas stiprināšanai īstenoti atbalsta pasākumi (skaits)

4

4

-

-

-

Īstenoti nacionāla un starptautiska līmeņa mācību pasākumi jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem (pasākumu skaits)

-

-

90

100

-

Kvalitātes rādītāji

Jauniešu īpatsvars, kuri ir pasīvi jebkāda veida aktivitātēs (%)

-

18

-

-

-

Jauniešu īpatsvars (%), kuri uzskata, ka viņiem ir lielas iespējas pavadīt brīvo laiku, balstoties uz savām interesēm

43

67

69

72

74