Politikas mērķis: atbilstoši ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteiktajam mērķim veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi ar citiem izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, veicināt personas cieņas ievērošanu, kā arī veikt pasākumus invaliditātes izraisīto seku mazināšanai Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Integrēto izglītojamo ar speciālajām vajadzībām skaits (bez speciālo klašu izglītojamajiem) (% no kopējā izglītojamo ar speciālajām vajadzībām skaita)

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

48,73

(2018/2019)

52,0

(2019/2020)

Personu ar invaliditāti īpatsvars, kas ir reģistrētas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras uzskaitē kā strādājošas, (% no kopējā pilngadīgo personu ar invaliditāti skaita)

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

26,6

(2018)

30,0

(2020)

Valdības rīcības plāns

112., 113.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā,euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

2745 548

2722 270

2757 188

2624 616

2624 616

111,4

122,2

117,7

117,7

117,7

05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana

2607 546

2624 616

2757 188

2624 616

2624 616

106,8

118,3

117,7

117,7

117,7

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

131 952

97 654

-

-

-

4,6

3,9

-

-

-

Projekts “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” Nr.9.1.4.3./16/I/001

131 952

97 654

-

-

-

4,6

3,9

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums1

6 050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzei (skaits)

66 709

72000

70 000

70000

70 000

Pirmreizējās invaliditātes ekspertīze, (skaits)

25 820

17500

25 000

25 000

25 000

Atkārtotās invaliditātes ekspertīze, (skaits)

43 781

38 000

43 000

43 000

43 000

Kvalitātes rādītāji

Sertificētu ārstu apmācība prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes veikšanai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (personu skaits gadā)

9

2

2

2

2

Piezīmes.

Izdevumi, kas saistīti ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Invaliditātes informatīvās sistēmas pilnveidi un datu nodošanu veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzei.