Politikas mērķis: atbilstoši ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteiktajam mērķim veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi ar citiem izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, veicināt personas cieņas ievērošanu, kā arī veikt pasākumus invaliditātes izraisīto seku mazināšanai/Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Integrēto izglītojamo ar speciālajām vajadzībām īpatsvars no kopējā izglītojamo ar speciālajām vajadzībām skaita (% mācību gadā)

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

 52,92%

(2016/2017)

50,0%

(2018/2019)

Personu ar invaliditāti īpatsvars, kas ir reģistrētas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras uzskaitē kā strādājošas, (% no kopējā pilngadīgo personu ar invaliditāti skaita)

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

24,9

(2016)

30,0

(2020)

Valdības rīcības plāns

102.punkts

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopāeuro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 933 895

1 775 461

2 363 705

2 328 563

2 230 909

104,3

118,3

122,7

122,2

118,3

05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana

1 933 895

1 775 461

2 230 909

2 230 909

2 230 909

104,3

118,3

118,3

118,3

118,3

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

-

-

132 796

97 654

-

-

-

4,4

3,9

-

Projekts “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” Nr. 9.1.4.3./16/I/001

-

-

132 796

97 654

-

-

-

4,4

3,9

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzei (skaits)1

-

70 000

71 000

72 000

72 000

Personas, kurām veikta pirmreizējās invaliditātes ekspertīze, (skaits)1

-

17 500

17 500

17 500

17 000

Personas, kurām veikta atkārtotās invaliditātes ekspertīze, (skaits)1

-

38 000

38 000

38 000

38 000

Kvalitātes rādītāji

Sertificētu ārstu apmācība prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes veikšanai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (personu skaits gadā)

-

2

2

2

2

1Rādītājus uzsāk mērīt ar 2017.gadu.