Politikas mērķis: sekmēt integrētas un personu ar invaliditāti vajadzībām atbilstošas  atbalsta sistēmas attīstību

/ Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.- 2023. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2020)

Plānotā vērtība (2024)

Bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām īpatsvars, kas mācās vispārizglītojošajās mācību iestādēs un programmās, no kopējā šādu bērnu un jauniešu skaita (%) [177]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

56,2

66,4

Nodarbinātības līmenis personām ar invaliditāti (vecuma grupā 20-64 gadi) no kopējā personu ar invaliditāti skaita attiecīgajā vecuma grupā gada beigās (%)

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

 

39,7

45,0

Valdības rīcības plāns

112., 113.

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā,euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

3 282 912

3 378 626

3 491 266

3 197 140

3 197 140

110,6

118,8

120,7

119,2

119,2

05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana

2 854 685

3 116 981

3 197 140

3 197 140

3 197 140

108,6

116,7

119,2

119,2

119,2

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

428 227

261 645

294 126

-

-

2

2,1

1,5

-

-

Projekts “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” Nr.2.2.1.1/19/I/004

428 277

261 645

294 126

-

-

2

2,1

1,5

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzei (skaits)

66 937

70 000

70 000

70 000

70 000

Pirmreizējās invaliditātes ekspertīze (skaits)

27 399

25 000

25 000

25 000

25 000

Atkārtotās invaliditātes ekspertīze (skaits)

37 914

43 000

43 000

43 000

43 000

Kvalitātes rādītāji

Apmācīti sertificēti ārsti, t.sk. rezidenti un ārsti eksperti, prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes veikšanai VDEĀVK (skaits)

7

7

6

6

6