Programmas mērķis:

Aizsardzības ministrijas darbības nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
  2. nodrošināt nozares politikas īstenošanu, tai skaitā ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada   plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 848 613

4 971 296

4 977 954

4 977 954

4 977 954

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

122 683

6 658

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,5

0,13

-

-

Atlīdzība, euro

4 762 332

4 867 052

4 873 710

4 873 710

4 873 710

Vidējais amata vietu skaits gadā

182

201

1831

183

183

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 166

2 003

2 203

2 203

2 203

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

32 060

35 550

35 550

35 550

35 550

Piezīmes.
1 Pārdalītas 8 amata vietas bez finansējuma uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, samazināta 1 amata vieta, pamatojoties uz MK 2020. gada 3. marta sēdes protokolu Nr. 9 35.§ “Informatīvais ziņojums ”Par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai””, samazinātas 9 amata vietas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

17 711

24 369

6 658

t.sk.:

Citas izmaiņas

17 711

24 369

6 658

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokolu Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

17 711

-

-17 711

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

24 369

24 369

Iekšējā  līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai segtu izdevumus par karavīru kvalifikācijas kategoriju celšanu

-

24 396

24 369