Dokumenta veids Attīstības plānošanas dokuments.
Aprites stadija Darbības programma pieteikta izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Finanšu ministrija ir sagatavojusi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas projektu (turpmāk – darbības programma). Darbības programma izstrādāta ciešā sadarbībā ar nozaru ministrijām ar mērķi nodrošināt investīciju platformu nākamiem septiņiem gadiem zināšanās balstītai ekonomikas transformācijai uz zaļajām tehnoloģijām un inovācijām. Darbības programma ir nacionāla līmeņa plānošanas dokuments, kas iezīmē investīcijas Latvijai piešķirtā Eiropas Sociālā fonda+, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Taisnīgās pārkārtošanās fonda un Kohēzijas fonda finansējuma ietvaros. Darbības programma ir izstrādāta balstoties uz Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027.gadam identificētajām tautsaimniecības vajadzībām un noteiktajiem uzdevumiem. Darbības programmā norādīti politiskie mērķi, prioritātes un specifiskie atbalsta mērķi un to ietvaros plānotās veicamās atbalstāmās darbības, finansējuma apmērs un atbilstošs nacionālais līdzfinansējums, kā arī noteikti sasniedzamie rādītāji.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Darbības programmu plānots iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē iesniegt līdz 30.06.2021.

Dokumenti

 MK rīkojuma projekts  Darbības programmas projekts 

 

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstiskus priekšlikumus/atsauksmes ar norādi “Priekšlikumi darbības programmai 2021.–2027.gadam” varēja nosūtīt līdz 2021.gada 26.aprīlim pa pastu Finanšu ministrijai vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: fsd@fm.gov.lv.

Cita informācija Finanšu ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām turpina aktīvu darbu pie Darbības programmas izstrādes, t.sk. tuvākajā laikā turpinot konsultācijas ar Eiropas Komisiju. Tālākā Darbības programmas virzībā un saskaņošanā jāņem vērā, ka Eiropas Savienības normatīvais regulējums 2021.–2027.gadam (regulas) vēl nav pilnībā saskaņots un apstiprināts, attiecīgi precīzāks turpmākais grafiks Darbības programmas virzībai izskatīšanai un apstiprināšanai Ministru kabinetā un tālāk iesniegšanai Eiropas Komisijā atkarīgs arī no regulu apstiprināšanas progresa.
Atbildīgā amatpersona

Kontaktpersona par darbības programmu: Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vadītājas vietniece Anna Pukse, t.67083930; Anna.Pukse@fm.gov.lv.