Valsts budžeta finansējums neparedzētiem izdevumiem, ko pārdala uz nozaru ministriju budžetiem un izlieto katastrofu, dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai, kā arī citiem neparedzētiem gadījumiem un nacionāli nozīmīgiem pasākumiem.