Politikas rezultatīvie rādītāji

Zemkopības ministrija

Meža nozares eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)

  • 2021 21
  • 2023 19

Augošu koku krāja (pēc nacionālās meža definīcijas) (milj. m3) 

  • 2021 682 
  • 2023 611