Dokumenta veids

Tiesību akts – MK noteikumu projekts.

Aprites stadija

12.11.2021. MK noteikumu projekts izsludināts TAP (21-TA-493).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2021. gada  16. jūnijā ir pieņemts likums “Par Līgumu, ar kuru groza Līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu starp Beļģijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku un Somijas Republiku”, kas stājas spēkā 12. jūlijā.

Līguma, ar kuru groza Līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) dibināšanu, 1. panta 20. punkta b) apakšpunkts nosaka, ka Vienas kārtas modeļa kolektīvās rīcības noteikumi attiecas uz visiem no jauna izlaistajiem eurozonas valsts vērtspapīriem, kuru dzēšanas termiņš pārsniedz vienu gadu un kuri izlaisti 2022. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma.

Grozījumi 2014. gada 6. maija MK noteikumos Nr. 237 nepieciešami, lai valsts obligāciju, kas emitētas Latvijas Republikā, dokumentācijā ir paredzētas vienas kārtas modeļa kolektīvās rīcības klauzulas, tādējādi izpildot Līguma, ar kuru groza Līgumu par ESM dibināšanu, 1. panta 20. punkta b) apakšpunktu.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

MK noteikumu projektu iesniegt  Valsts kancelejā.

Dokumenti

Uzziņa 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/ 

 

Tiesību akta lieta - 21-TA-493. 

Atbildīgā amatpersona

Jevgēnija Jalovecka, Valsts kases Finanšu resursa departamenta direktore.