Datums 26. maijs, 2022
Laiks14.00–15.00
Vieta Attālināti

Attālināti notiks Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda Nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālā iekļaušanas prioritārā virziena apakškomitejas (7AK) sēde, kurā tiks skatīti ES kohēzijas politikas programmas  2021.-2027. gadam projekta 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.1. pasākuma “Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros” materiāli. Sēdē piedalīsies Vadošās iestādes, Labklājības ministrijas un citu atbildīgo iestāžu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un institūciju pārstāvji.