Politikas rezultatīvie rādītāji

Labklājības ministrija

Pensijas vecuma valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju īpatsvars virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitā gada beigās (%)

  • 2021 0.5
  • 2023 0.6

Izdienas pensijas atvietojuma līmenis (%)

  • 2021 92
  • 2023 95