Politikas mērķis:
Aizsargātas cilvēktiesības, mazināta diskriminācija, sekmēta valsts varas tiesiska, lietderīga un labas pārvaldības principam atbilstoša īstenošana / Tiesībsarga likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2023)

Tiesībsarga biroja novērtējums Nacionālo cilvēktiesību institūciju Starptautiskajā koordinēšanas komitejā, statuss atbilstoši Parīzes principiem1

Tiesībsarga biroja stratēģija

1

1

Piezīmes.
¹ Statuss atbilstoši Parīzes principiem, kur 1 = A (nacionālā institūcija pilnībā atbilst Parīzes principu kritērijiem), 2 = B (daļēji atbilst Parīzes principu kritērijiem), 3 = C (atbilst atsevišķiem Parīzes principu kritērijiem), 4 = statuss nav piešķirts, jo neatbilst Parīzes principu kritērijiem.

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 583 215

1 614 872

1 781 282

1 938 977

1 938 977

51

51

51

51

51

01.00.00 Tiesībsarga birojs

1 538 953

1 570 195

1 777 776

1 938 977

1 938 977

51

51

51

51

51

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

44 262

44 677

3 506

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Tiesībsarga rekomendāciju izpilde (%)

89

72

72

72

72

Apkalpoto klientu dinamikas indekss (bāzes vērtība 1,0 ar 8 727 klientiem, sasniedzamā vērtība 1,1 ar 9 600 klientiem)

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

Kvalitātes rādītāji

Sabiedrības uzticības reitings (ar “+”pozitīvs vērtējums, ar “-“ negatīvs vērtējums, veicot iedzīvotāju aptauju) (punkti)

24,3

25

25

25

25

Satversmes tiesā apmierinātie prasījumi (%)

100

93

94

94

94