Politikas rezultatīvie rādītāji

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (%)

  • 2021 67.6
  • 2023 60.0

Iedzīvotājiem nodrošināta valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamība VPVKAC tīklā (% no Latvijas platības)

  • 2020 75
  • 2024 85

Reģionālā IKP starpība – četru mazāk attīstīto plānošanas reģionu vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju līmenis pret augstāk attīstīto plānošanas reģionu (%)

  • 2019 48
  • 2023 42

ES fondu investīciju rezultātā jaunradītās darbavietas privātajos komersantos (skaits) 

  • 2022 3 036
  • 2023 5 228