Kādi rezultāti?

Iekšlietu ministrija

Nodrošināta solidāra Eiropas Savienības ārējās robežas apsardzība un nodrošināta Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos noteikto saistību izpilde (amatpersonu skaits)

  • 2018 488
  • 2020 466

Valsts robežas joslas ierīkošana gar Latvijas – Krievijas robežu (% no kopējā robežas garuma)

  • 2018 44
  • 2020 100

Valsts robežas joslas ierīkošana gar Latvijas – Baltkrievijas robežu (% no kopējā robežas garuma)

  • 2018 2
  • 2020 28

Migrācijas saldo, primāri veicinot reemigrāciju un samazinot emigrāciju

  • 2018 -4 905
  • 2020 1 000

Pirmreizēji izsniegto uzturēšanās atļauju skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)

  • 2018 21
  • 2020 10