Politikas rezultatīvie rādītāji

Tieslietu ministrija

Izskatīto administratīvo pārkāpuma lietu valsts valodas lietojuma jomā samazinājums pret iepriekšējo gadu (%)

 • 2019 0.98
 • 2024 1.0

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās krimināllietās (mēn.)

 • 2018 5.75
 • 2024 5.1

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās administratīvajās lietās (mēn.)

 • 2018 8.2
 • 2024 5.9

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās civillietās (mēn.)

 • 2018 9.0
 • 2024 8.7

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās administratīvo pārkāpumu lietās (mēn.)

 • 2018 1.7
 • 2024 1.5

Satversmes tiesā apstrīdēto normatīvo aktu vai to daļu īpatsvars, kuru neatbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normai spriedumā atzinusi Satversmes tiesa (mazāk nekā 50% 2020.gadā)

 • 2019 64
 • 2021 50.0

Piemēroto personas datu aizsardzības korektīvo pasākumu īpatsvars (% pret kopējo personas datu apstrādes pārbaužu skaitu)

 • 2019 15.4
 • 2021 30