Politikas rezultatīvie rādītāji

Klimata un enerģētikas ministrija

SEG emisiju intensitāte (tCO2 ekv/milj. euro)

 • 2020 392.46
 • 2027 292.0

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) platības īpatsvars (% no valsts teritorijas)

 • 2022 8 855
 • 2027 8 372
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) platības īpatsvars (% no valsts teritorijas)

 • 2021 18
 • 2030 18

Sadzīves atkritumu pārstrādes līmenis no radītā (%)

 • 2021 42.2
 • 2024 55.0

Radītais sadzīves atkritumu daudzums uz iedzīvotāju (kg/gadā)

 • 2021 459
 • 2024 460

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms (% samazinājums pret 2005.gada emisijām): Nox

 • 2020 37
 • 2025 33

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms (% samazinājums pret 2005.gada emisijām): Daļiņu PM2,5 

 • 2020 35
 • 2025 30

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms (% samazinājums pret 2005.gada emisijām): GOS 

 • 2020 33
 • 2025 33

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms (% samazinājums pret 2005.gada emisijām): NH3 

 • 2020 -7
 • 2025 1

Augstai un labai ekoloģiskai kvalitātei atbilstošu ūdensobjektu īpatsvars (%)

 • 2020 34
 • 2024 30