Politikas rezultatīvie rādītāji

Ekonomikas ministrija

Bruto pamatkapitāla veidošana (% no IKP)

 • 2021 22.8
 • 2024 24.0

Eksporta īpatsvars IKP (%)

 • 2021 63.5
 • 2023 62.0

Rūpniecībā inovatīvi aktīvu uzņēmumu īpatsvars no visiem uzņēmumiem (%)

 • 2020 35.5
 • 2023 40.0

Finansējuma īpatsvars pētniecībai un attīstībai IKP (%)

 • 2021 0.71
 • 2023 1.0

Ieviests cilvēkkapitāla jautājumu pārvaldības modelis (%)

 • 2021 -
 • 2024 100

Uzņēmējdarbības izsmalcinātība – Globālais inovācijas indekss (vieta)

 • 2021 40
 • 2024 32

Produktivitāte uz vienu nodarbināto (% no ES vidējā)

 • 2021 56.9
 • 2027 56.0

Augsto tehnoloģiju produktu eksporta īpatsvars kopējā eksportā (%)

 • 2021 9.5
 • 2030 15.0

Nodrošināts atbalsts centralizētās siltumapgādes pakalpojuma, elektroenerģijas un dabasgāzes cenas sadārdzinājuma kompensēšanai (%)

 • 2021 -
 • 2023 100

Sabiedrības ieguvums no konkurences politikas īstenošanas (milj. euro vidēji 3 gadu periodā)

 • 2021 26.6
 • 2025 30.0

Būtisko neatbilstību īpatsvars preču un pakalpojumu uzraudzībā (%)

 • 2022 12 
 • 2023 20
Finanšu ministrija

Nodokļu ieņēmumi kopā ar iemaksām fondēto pensiju shēmā (% no IKP)

 • 2021 32
 • 2023 32

Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (nodokļu maksāšana) (%)

 • 2021 61
 • 2023 63
Tieslietu ministrija

Nodrošināto kreditoru prasījumu atgūšanas rādītāji (recovery rate) (centi no viena eiro)

 • 2021 44
 • 2023 46

Vidējais maksātnespējas procesa ilgums (gadi)

 • 2021 2.0
 • 2023 1.4

Sekmīgi pabeigto tiesiskās aizsardzības procesu skaits pret izbeigtajiem tiesiskās aizsardzības procesiem (%)

 • 2021 16
 • 2026 30

Elektroniski saņemtie pieteikumi pakalpojumu saņemšanai Uzņēmumu reģistrā (%)

 • 2021 67
 • 2026 100 

Konstatēto valsts valodas lietojuma pārkāpumu īpatsvars  pret kopējo veikto pārbaužu skaitu (%)

 • 2021 23
 • 2026 15

Piemēroto personas datu aizsardzības korektīvo pasākumu īpatsvars pret kopējo personas datu apstrādes pārbaužu skaitu (%)

 • 2021 17
 • 2023 10
Iekšlietu ministrija

Gadā atsavināto nekustamo īpašumu īpatsvars pret kopējo īpašumu skaitu (%)

 • 2021 4
 • 2023 2