Politikas mērķis: nodrošināt efektīvu valsts budžeta resursu pārvaldību pašvaldībās izglītības jomā/ Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, Izglītības likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (gads)

Plānotā vērtība (2020)

Izglītībā strādājošo vidējā darba alga (bruto) salīdzinājumā ar vidējo darba algu valstī (novirze %)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

-6

(2017)

0

Pedagogam ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju darba samaksa par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba sa­maksas paaugstināšanas grafikā noteikto darba samaksu attiecīgajā laikposmā (euro)

Izglītības likuma 53.panta trešā daļa

750

(2019)

750

Valdības rīcības plāns

122., 127.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada
prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

356999 349

363653 766

380870 830

380656098

380656 098

25 850

25 044

25292

25292

25292

01.00.00. Mērķdotācijas izglītības pasākumiem

64437 113

65414 371

63986 395

63771 663

63771 663

3 127

2 830

2 521

2 521

2 521

05.00.00. Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

256915 842

267026 123

282477 570

282477 570

282477 570

20 030

19 899

19 890

19 890

19 890

10.00.00. Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

29337 970

31213 272

34406 865

34406 865

34406 865

2 693

2 315

2 881

2 881

2 881

11.00.00 Mērķdotācijas internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai

2019 228

0

0

0

0

99.00.00. Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

4289 196

0

0

0

0

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izglītojamie pašvaldību izglītības iestādēs (skaits)

247 582

247 972

247 997

247 997

247 997

Vidējā normētā izglītojamo skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi pašvaldību vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs (izglītojamo skaits)

14

14

14

14