Politikas mērķis: nodrošināt efektīvu valsts budžeta resursu pārvaldību pašvaldībās izglītības jomā/ Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, Izglītības likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Izglītībā strādājošo vidējā darba alga (bruto) salīdzinājumā ar vidējo darba algu valstī (novirze %)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

-6

(2017)

0

(2019)

Pedagogam ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju darba samaksa par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba sa­maksas paaugstināšanas grafikā noteikto darba samaksu attiecīgajā laikposmā (euro)

Izglītības likuma 53.panta trešā daļa

710

(2019)

900

(2022)

Valdības rīcības plāns

Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 122. un 127. punkts.

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

351 786 916

349 904 140

363 653 766

363 468 441

363 468 441

26 050

25 850

25 044

25 044

25 044

01.00.00. Mērķdotācijas izglītības pasākumiem

69 730 007

64 381 612

65 414 371

65 414 371

65 414 371

3 184

3 127

2 830

2 830

2 830

05.00.00. Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

255 519 841

256 905 624

267 026 123

266 840 798

266 840 798

20 302

20 030

19 899

19 899

19 899

10.00.00. Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

26 537 068

28 616 904

31 213 272

31 213 272

31 213 272

2 564

2 693

2 315

2 315

2 315

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izglītojamie pašvaldību izglītības iestādēs (skaits)

247 540

247 582

247 972

247 972

247 972

Vidējā normētā izglītojamo skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi pašvaldību vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs (izglītojamo skaits)

14

14

14

14