Politikas mērķis: nodrošināt efektīvu valsts budžeta resursu pārvaldību pašvaldībās izglītības jomā/ Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, Izglītības likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Izglītībā strādājošo vidējā darba alga (bruto) salīdzinājumā ar vidējo darba algu valstī (novirze %)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

-14

(2012)

0

(2019)

Pedagoga ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju darba samaksa par vienu slodzi (euro)

Izglītības likums

680

(2017)

790

(2020)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

335 979 563

338 123 440

351 786 916

347 155 867

347 155 867

37 931

37 940

26 050

26 050

26 050

01.00.00. Mērķdotācijas izglītības pasākumiem

77 890 031

78 370 675

70 154 009

64 034 584

64 034 584

5 692

5 706

3 184

3 184

3 184

05.00.00. Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

234 742 604

238 182 417

255 336 155

255 340 635

255 340 635

28 839

28 844

20 302

20 302

20 302

10.00.00. Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

23 346 928

21 570 348

26 296 752

27 780 648

27 780 648

3 400

3 390

2 564

2 564

2 564

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izglītojamie pašvaldību izglītības iestādēs (skaits)

247 922

247 625

247 540

247 540

247 540

Vidējā normētā izglītojamo skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi (izglītojamo skaits)

9,17

9,18

14

14