Politikas mērķis:
nodrošināt efektīvu valsts budžeta resursu pārvaldību pašvaldībās izglītības jomā
/ Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam (projekts), Izglītības likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Izglītībā strādājošo vidējā darba alga (bruto) salīdzinājumā ar vidējo darba algu valstī (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.‑2027.gadam (projekts), Izglītības likums

-6

(2017)

0

(2021)

Pedagogam ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju darba samaksa par vienu slodzi nav zemāka par MK apstiprināto pedagogu darba sa­maksas paaugstināšanas grafikā noteikto darba samaksu attiecīgajā laikposmā (euro)

Izglītības likuma 53.panta trešā daļa

790

(2020)

830

(2022)

Valdības rīcības plāns

Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 122. un 127. punkts

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

368 669 187

380 870 830

404 110 513

416 764 221

416 764 221

25 044

25 292

25 444

25 444

25 444

01.00.00. Mērķdotācijas izglītības pasākumiem

64 439 498

63 986 395

54 904 339

56 306 337

56 306 337

2 830

2 521

1 994

1 994

1 994

05.00.00. Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

272 014 462

282 477 570

308 275 128

318 306 950

318 306 950

19 899

19 890

19 899

19 899

19 899

10.00.00. Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

32 215 227

34 406 865

40 931 046

42 150 934

42 150 934

2 315

2 881

3 551

3 551

3 551

99.00.00. Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

4 289 196

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izglītojamie pašvaldību izglītības iestādēs (skaits)

247 972

247 997

249 050

249 050

249 050

Vidējais normētais izglītojamo skaits uz vienu pedagoga mēneša darba algas likmi pašvaldību vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs (skaits)

14

14

14

14

14