Politikas mērķis: nodrošināt efektīvu valsts budžeta resursu pārvaldību pašvaldībās izglītības jomā / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021 . – 2027. gadam, Izglītības likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pedagogu vidējās bruto darba samaksas sabiedriskajā sektorā attiecība pret vidējo bruto darba samaksu sabiedriskajā sektorā – pret strādājošajiem ar vismaz bakalaura grādu (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

-

-

1) pirmsskolas izglītības pedagogi,

59

(2018)

72

(2024)

2) pamatizglītības pedagogi,

96

(2018)

109

(2024)

3) vidējās izglītības pedagogi,

105

(2018)

118

(2024)

4) profesionālās izglītības pedagogi

115

(2018)

130

(2024)

Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par MK apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā (EUR)

Izglītības likuma 53. panta trešā daļa

830

(2021)

900

(2022)

Valdības rīcības plāns

Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 122. un 127. punkts

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

387 208 264

 404 110 513

429 199 136

451 512 948

451 512 948

25 292

25 444

25 377

25 377

25 377

01.00.00. Mērķdotācijas izglītības pasākumiem

60 338 731

54 904 339

55 629 175

57 315 081

57 315 081

2 521

1 994

1 910

1 910

1 910

05.00.00. Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

286 953 917

308 275 128

327 716 473

345 825 459

345 825 459

19 890

19 899

19 906

19 906

19 906

10.00.00. Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

34 406 865

40 931 046

45 853 488

48 372 408

48 372 408

2 881

3 551

3 561

3 561

3 561

99.00.00. Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

5 508 751

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izglītojamie pašvaldību izglītības iestādēs (skaits)

247 997

249 050

248 530

248 530

248 530

Vidējais normētais izglītojamo skaits uz vienu pedagoga mēneša darba algas likmi pašvaldību vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs (skaits)

14

14

14

14

14