Darbības mērķis: nodrošināt pastāvīgu likumības ievērošanas uzraudzību un reaģēšanu uz likuma pārkāpumu likumā noteiktajā kārtībā /Prokuratūras likums

  2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

27067 794

32511 880

36138 259

35179 375

35142 361

873

890

890

890

8951

01.00.00 Prokuratūras iestāžu uzturēšana

26860 728

32076 166

35688 752

35176 599

35142 361

873

890

890

890

895

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

-

16 653

2 776

2 776

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

50 544

419 061

446 731

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

156 522

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Prokuroru uzraudzībā uzsāktie kriminālprocesi (skaits)

41 982

45 000

45 000

45 000

45 000

Doti norādījumi par izmeklēšanas virzienu, izmeklēšanas darbību veikšanu (skaits)

18 160

15 000

15 000

15 000

15 000

Pabeigts pirmstiesas kriminālprocess (skaits)

11 419

12 000

12 000

12 000

12 000

Pavisam uz tiesu nodotas lietas (skaits)

8 887

9 500

9 500

9 500

9 500

Piezīmes.

1Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes protokola Nr.19 36.§ 21.punktu par 5 amatu vietu pārdali no budžeta programmas 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” uz budžeta programmu 02.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”2020. un 2021.gadam.