Politikas mērķis: ilgtspējīga kultūras politikas nodrošināšana / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam; Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam „Kultūrvalsts”1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Mājsaimniecību izdevumi kultūrai un atpūtai no mājsaimniecību kopējiem patēriņa izdevumiem (%) [364]

Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam
 

8,1

(2019)

8,5 

 (2024)

Valdības rīcības plāns

151.

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

3 343 283

3 586 360

3 600 343

3 447 560

3 448 818

117

119

114

109

109

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

3 092 783

3 207 589

3 441 343

3 441 343

3 441 343

107

109

109

109

109

62.20.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

92 664

108 906

-

-

-

4

4

-

-

-

63.20.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

49 041

96 312

-

-

-

1

1

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda tehniskās palīdzības finansējums

106 561

154 679

153 179

-

-

5

5

5

-

-

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

2 234

18 874

5 821

6 217

7 475

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Sagatavoti normatīvo aktu atzinumi (skaits)

96

70

70

70

70

Sagatavoti un MK iesniegti tiesību aktu projekti (skaits)

103

70

103

95

95

Akreditētas bibliotēkas (skaits)

122

130

155

155

150

Akreditēti muzeji (skaits)

23

16

21

24

23

Kvalitātes rādītāji

Kultūras preču eksporta daļa valsts kopējā eksporta apjomā (%)

1

1

1

1

1

Kultūras nozares pienesums IKP kopējā pievienotajā vērtībā (%)

1,6

2,1

1,6

1,7

1,8

Piezīmes.

1Mērķis ir iekļauts politikas plānošanas dokumentā, kas vēl nav apstiprināts.